• Gratis fragtved køb over 1.000 kr.
  • Hurtig leveringmed PostNord
  • KundeserviceHverdage kl. 8-15
  • Indtast søgeord her ...
     
VEDTÆGTER FOR SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG (rev. 11. marts 2002)

§ 1) Forlaget er en selvejende institution stiftet af en kreds af ansatte på Odense Universitet (i dag Syddansk Universitet). Fonden har en grundkapital på kr. 300.000, som er fremkommet af reserverne.
Forlagets navn er Syddansk Universitetsforlag (University Press of Southern Denmark).
Forlaget har sit hjemsted i Odense.

§ 2) Forlagets formål er at fremskaffe lærebøger og andre undervisningsmidler samt at udgive videnskabelig litteratur i øvrigt.
Forlagets udgivelser skal være afstemt på en sådan måde, at forlaget både tilgodeser det videnskabeli¬ge og undervisningsmæssige indhold, og at de aktuelle udgivelser vil have en passende kundekreds.

§ 3) Forlagets bestyrelse består af mindst 6 medlemmer, der alle skal have tilknytning til Syddansk Universitet.
Bestyrelsen er selvsupplerende. Funktionsperioden er 2 år. Genudpegning kan finde sted. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår det ene år, og den anden halvdel det andet år.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker med mindst 8 dages varsel.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlem¬mer senest ved eller inden det næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 4) Bestyrelsen ansætter forlagets direktør, som forestår den daglige drift.
Bestyrelsen fastlægger ved en stillingsbeskrivelse beføjelser og pligter for forlagets direktør.

§ 5) Forlaget tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen eller 2 medlemmer af bestyrelsen i forening med forlagets direktør.

§ 6) Forlagets regnskabsår er kalenderåret. Revision af forlagets regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, som underskriver regnskabet sammen med forlagets direktør og samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 7) Årsregnskaber og eventuelle øvrige periodiske regnskaber opgøres under hensyntagen til aktuel værdi af det kørende forlags aktiver på opgørelsestidspunktet samt under hensyn til forlagets forpligtelser og under foretagelse af afskrivninger, der sørger for overensstemmelse mellem aktivernes reelle og bogførte værdi.
Henstår underskud fra tidligere år, skal disse altså afskrives ved anvendelse af overskud, før overskuddets anvendelse iøvrigt besluttes.
Eventuelt overskud i forlaget kan efter bestyrelsens beslutning anvendes til hel eller delvis finansiering af udgivelse af lærebøger eller videnskabelige skrifter i forlaget.

§ 8) Til vedtægtsændring kræves mindst 3/4 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 9) Beslutning om forlagets opløsning kan træffes efter samme regler som vedtægtsændringer.
Eventuel formue, som status måtte udvise efter fuldstændig afvikling af samtlige forpligtelser, kan efter bestyrelsens beslutning anvendes til almene samfundsgavnlige og/eller videnskabelige formål.